GDPR

GDPR

 

Privacybeleid

 

PRIVACY VERKLARING van dierenkliniek De Bosdreef

 

Dierenkliniek De Bosdreef hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dierenkliniek De Bosdreef houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Gegevensbescherming (AVG).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als dierenkliniek De Bosdreef zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Dierenkliniek De Bosdreef

Spelonckvaart 46B

9180 Moerbeke Waas

09/346 76 18

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door dierenkliniek De Bosdreef verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- om onze verplichtingen tegenover de overheden na te kunnen komen.

- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

- wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen voeren.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen(en opslagen) (verzamelen) (verwerken). Alle gegevens, zoals vermeld in artikel 4.1 van de Algemene Verordening Gegevens bescherming(1)(AVG/GDPR):”alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

- het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

- het verzorgen van de IT-infrastructuur(oa IT netwerk,….)

- het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

- het opmaken van de jaarrekeningen

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven(andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de overheid of een vertegenwoordiger van de overheid in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden die ons hier (schriftelijk)toestemming voor geeft. U heeft het recht ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

 

Dierenkliniek De Bosdreef bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

- Alle personen die namens dierenkliniek De Bosdreef van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

- We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.(om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan  om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan u bezwaar(verzet)maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Portretrecht

 

Tijdens de professionele activiteiten georganiseerd door Dierenkliniek De Bosdreef heeft Dierenkliniek De Bosdreef het recht om fotomateriaal van de klanten/patiënten te gebruiken en te publiceren.

 

Wijziging privacy verklaring

 

Dierenkliniek De Bosdreef kan zijn privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

(1) VERORDENING  (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (http://eurolex.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&…)